FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU --> POBIERZ <--

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Zagrożone gatunki” z dnia 16 września 2019 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu oznaczonego nazwą „Zagrożone gatunki” z dziedziny sztuk plastycznych (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Elżbieta Dmowska-Mędrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka” w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na zlecenie WSSM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

ul. Targowej 72, 03-734, KRS 0000363487, NIP 527-263-60-74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363487, posiadającej numer NIP 527-263-60-74, właściciela nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Targowej oznaczonej znakiem towarowym „Galeria Wileńska” (dalej: „Właściciel Centrum”).

4. Tekst Regulaminu jest dostępny w postaci elektronicznej w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.galeriawilenska.pl/konkurs-zagrozone-gatunki oraz w siedzibie Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

UCZESTNICY

6. Adresatem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) są dzieci w wieku 6-12 lat.

7. W związku z wiekiem Uczestnika czynności prawne w Konkursie w jego imieniu wykonuje przedstawiciel ustawowy.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

PRACE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE

9. Dzieło do wykonania przez Uczestnika konkursu plastycznego polega na osobistym stworzeniu dwuwymiarowego (płaskiego) utworu plastycznego malarskiego lub rysunkowego o wymiarach 420 mm x 297 mm (format A3) – na temat: „Zagrożone gatunki” (dalej „Obraz”). Obraz winien być opatrzony imieniem i wiekiem twórcy oraz tytułem. Należy również załączyć krótki opis stanowiący uzupełnienie zdania: „Moja praca przedstawia…, ponieważ…”. Uczestnik może posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, dającą efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.). Nie będą przyjmowane prace trójwymiarowe, na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki.

10. Jeden Uczestnik może być twórcą tylko jednego Obrazu.

11. Obraz nie może być utworem współautorskim.

12. „Pracą Konkursową” jest Obraz wraz z dołączonym do niego, na odrębnym jednym arkuszu papieru, zgłoszeniem w formie pisemnej, o którym mowa w ust. 13 (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”).

13. Zgłoszenie Konkursowe zawiera:

a) imię i nazwisko Uczestnika będącego wyłącznym twórcą Obrazu;

b) tytuł tego Obrazu – w brzmieniu identycznym z uwidocznionym na tym Obrazie oraz opis;

c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego tego Uczestnika, który składa Zgłoszenie Konkursowe w imieniu tego Uczestnika;

d) telefon kontaktowy i kontaktowy adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego tego Uczestnika;

e) adres pocztowy do doręczeń;

f) pierwsze oświadczenie z własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego tego Uczestnika złożone Organizatorowi po zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji bez zastrzeżeń, w imieniu zgłaszanego powyżej Uczestnika, wszystkich postanowień Regulaminu;

g) drugie oświadczenie z własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego tego Uczestnika złożone Organizatorowi o tym, że Uczestnik ten jest wyłącznym twórcą dołączonego Obrazu i że Uczestnikowi temu przysługują do niego wszystkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa zależne i prawa pokrewne, a także iż Obraz nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz że jest wolny od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Właściciela Centrum na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Obrazu na polach eksploatacji wymienionych poniżej, a także o nieodpłatnym przeniesieniu na Właściciela Centrum, z chwilą doręczenia mu Pracy Konkursowej, całości autorskich praw majątkowych do rzeczonego Obrazu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu, działalnością dziennikarską oraz, w przypadku otrzymania nagrody w tym konkursie, również w celach reklamowych i promocyjnych Właściciela Centrum – na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:

– utrwalania i zwielokrotniania Obrazu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Obrazu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

– obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Obraz utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

– rozpowszechniania Obrazu w sposób inny niż określony powyżej, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, wprowadzania do pamięci komputera;

– tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych (opracowań lub modyfikacji) zrealizowanych przy wykorzystaniu Obrazu i korzystania z nich na wymienionych wyżej polach eksploatacji;

oraz jednocześnie, w imieniu zgłaszanego powyżej Uczestnika, o przeniesieniu również na Właściciela Centrum prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Obrazu na wymienionych wyżej polach eksploatacji i udzielenia Właścicielowi Centrum upoważnienia do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Obrazu na tych polach eksploatacji stronom trzecim, wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń przez kolejno upoważniane strony trzecie, oraz zobowiązanie do nieodwoływania tego upoważnienia pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej oraz

oświadczenie o świadomości, że postanowienia art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio, a twórcy Obrazu nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Właściciela Centrum z Obrazu na każdym odrębnym polu eksploatacji;

h) trzecie oświadczenie z własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego tego Uczestnika złożone Organizatorowi o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz powyższego Uczestnika zamieszczonych w Pracy Konkursowej przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji Konkursu, w tym Właściciela Centrum, zgodnie z Regulaminem, z przeznaczeniem do przetwarzania ich w celach potrzebnych dla przeprowadzenia Konkursu, a także w celu korzystania z Obrazu w zakresie autorskich praw majątkowych i innych, a w przypadku odebrana nagrody w Konkursie – również w celach reklamy i promocji Właściciela Centrum.

14. Pracę Konkursową ze Zgłoszeniem Konkursowym niezawierającym wszystkich elementów, o których mowa w ust. 13, nieczytelnym lub dołączonym do Obrazu w sposób niepozwalający jednoznacznie ustalić, którego Obrazu dotyczy, lub zawierającą Obraz nieopatrzony imieniem i nazwiskiem twórcy lub bez tytułu albo opatrzony tytułem w brzmieniu odmiennym niż tytuł wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym – uważa się za niedoręczoną.

15. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagrody nabywa własność nagrodzonego Obrazu oraz nabywa prawa autorskie do nagrodzonego Obrazu zgodnie z art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, jeśli takie prawa z jakichkolwiek powodów miałyby nie przejść na niego na podstawie oświadczeń złożonych w Zgłoszeniu Konkursowym.

16. Twórcy Obrazu nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora z Obrazu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

17. Pracę Konkursową doręcza się do Punktu Informacyjnego Galerii Wileńskiej w godzinach jego otwarcia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs zagrożone gatunki” w terminie do dnia 6 października do godziny zamknięcia Punktu Informacyjnego .

NAGRODY

18. Nagrodami przyrzeczonymi za najlepsze pięć Obrazów w Pracach Konkursowych jest pięć maskotek, każda o wartości około 300,00 zł brutto.

19. Organizator może również przyrzec nagrody dodatkowe (wyróżnienia) inne niż określone w ust. 18.

20. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagrody ani jej wymiany na pieniądze lub inną nagrodę rzeczową.

21. Wartość jednej nagrody, o której mowa w ust. 18, nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

22. Ocena, czy i który Obraz w Pracach Konkursowych zasługuje na nagrodę, należy do Organizatora.

23. Organizator w terminie do 8 października 2019 r. skontaktuje się z Uczestnikami, których Obrazy w jego ocenie zasługują nagrodę .

24. Informacje, o których mowa w ust. 23, mogą być podane do publicznej wiadomości także w inny sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach tego rodzaju, w tym opublikowane w prasie lub na stronie https://www.facebook.com/CHGaleriaWilenska.

25. Nagroda jest wydawana do rąk przedstawiciela ustawowego uprawnionego Uczestnika, podczas wydarzenia „Ekologiczni na Pradze”, które odbędzie się w Galerii Wileńskiej w dniu 12 października 2019 roku. Z wydania nagrody spisuje się protokół.

REKLAMACJE

26. Odpowiednio Uczestnikowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z Konkursem.

27. Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów:

a) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@mediadem.pl;

b) pisemnie na adres siedziby Organizatora.

28. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego, adres pocztowy do doręczeń, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.

29. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

DANE OSOBOWE

30. W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej: „RODO”) administratorem danych osobowych Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego jest Organizator, tj. Organizatorem Konkursu jest Elżbieta Dmowska-Mędrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka” w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@mediadem.pl.

31. Dane osobowe Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego będą przetwarzane również przez Właściciela Centrum, tj. WSSM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734, KRS 0000363487, NIP 527-263-60-74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363487, posiadającej numer NIP 527-263-60-74 – w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu RODO.

32. Dane osobowe Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego będą wykorzystane przez Organizatora w celach:

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, dziennikarskich oraz reklamy i promocji Właściciela Centrum zgodnie z Regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) wykonania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, której stroną jest Uczestnik – podstawą prawną przetwarzania jest pisemne oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika w Zgłoszeniu Konkursowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

33. Dane osobowe Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz korzystania przez Organizatora z autorskich praw majątkowych – z zastrzeżeniem, iż okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli dane osobowe Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego będą niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

34. Odpowiednio Uczestnikowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich przekazania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

35. Odpowiednio Uczestnikowilub jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. Dla celów dowodowych Organizatora prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

36. Odpowiednio Uczestnikowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy, odpowiednio, Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane do kontaktu z organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

37. Podanie danych osobowych w Pracy Konkursowej jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.

38. Z daleko idącej ostrożności Organizator wskazuje, że na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.