REGULAMIN
konkursu świątecznego
z dnia 10 grudnia 2019 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia konkursu świątecznego (dalej: „Konkurs”). W odpowiednim zakresie Regulamin jest przyrzeczeniem publicznym.
2.    Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia oznaczają:
a)    „Wykonawca” – Elżbietę Dmowską-Mędrzycką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181;
b)    „Właściciel Centrum” – WSSM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734, KRS 0000363487, NIP 527-263-60-74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363487, posiadającej numer NIP 527-263-60-74;
c)     „Centrum Handlowe” – nieruchomość zlokalizowaną w Warszawie przy ul. Targowej 72 i oznaczoną znakiem towarowym „Galeria Wileńska” lub podobnym, stanowiąca własność Właściciela Centrum;
d)    „Instagram” – usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Facebook Ireland Limited, oznaczoną znakiem towarowym „Instagram”, dostępną w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.instagram.com;
e)  Facebook” – usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Facebook Ireland Limited, oznaczoną znakiem towarowym „Facebook”, dostępną w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com;
e)     „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3.    Z zastrzeżeniem przypadków w Regulaminie przewidzianych obsługę Konkursu prowadzi Wykonawca na zlecenie Właściciela Centrum.
4.    Konkurs jest przeprowadzany przy użyciu usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w sieci Internet pod adresami elektronicznymi https://www.instagram.com/galeriawilenska i https://www.facebook.com/CHGaleriaWilenska (dalej: „Strony”), prowadzonych, odpowiednio, na podstawie Regulaminu usługi Strony na Instagramie dostępnego w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://help.instagram.com/581066165581870 oraz na podstawie Regulaminu usługi Strony na Facebooku dostępnego w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/# – na których usługodawcą jest Właściciel Centrum.
5.    Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z usługodawcą Instagrama lub Facebooka ani z nimi związany. „Instagram” i „Facebook” są znakami towarowymi, do których odpowiednie prawa posiada Facebook Ireland Limited. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami ust. 32-41, a nie usługodawcy Instagrama lub Facebooka. Usługodawcy Instagrama i Facebooka nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
6.    Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.galeriawilenska.pl/regulamin-konkursu-swiatecznego oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
8.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

UCZESTNICY KONKURSU

9.    Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
10.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a)    ukończyła 18 rok życia;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c)    jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
d)    posiada ważny dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość;
e)    posiada konto użytkownika na Instagramie lub Facebooku (dalej: „Konto”) – utworzone i zarejestrowane zgodnie z regulaminem Instagrama lub Facebooka, a treści Uczestnika na Koncie są dostępne publicznie (ustawienia publiczne Konta);
f)    nie jest: pracownikiem lub współpracownikiem, w tym na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego, Wykonawcy, Właściciela Centrum, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny podmiotów wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia;
g)    zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
h)    wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym wizerunku;
i)    zaakceptuje postanowienia Regulaminu.

CZAS I WARUNKI KONKURSU
11.    Konkurs trwa od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.
12.    Konkurs składa się z dwóch etapów, które trwają odpowiednio:
a)    w dniach od 10 do 16 grudnia 2019 r., w którym Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, o których mowa w ust. 13 (dalej odpowiednio „Pierwszy Etap Konkursu”);
b)    w dniu 20 grudnia 2019 r., kiedy odbędzie się spotkanie laureata Nagrody Głównej (ust. 21) konkursu ze stylistką Karoliną Wiśniewską, o którym mowa w ust. 21 Regulaminu (dalej odpowiednio „Finał Konkursu”). Finał Konkursu zostanie przeprowadzony w Centrum Handlowym.
13.    Zgłoszenie konkursowe polega na dokonaniu, w Pierwszym Etapie Konkursu, przez Uczestnika, łącznie, następujących czynności:
a)    wykonaniu co najmniej jednego zdjęcia na tle świątecznej scenografii (pociągu) znajdującego się przed wejście do Centrum Handlowego;
b)    opublikowaniu zdjęcia, o którym mowa w lit. a) powyżej na Koncie na Instagramie oraz oznaczenie go hashtagiem „#GaleriaWilenska” oraz tagiem @galeriawilenska  lub opublikowanie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku („Odpowiedź Konkursowa”);
c)    udostępnieniu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wykonawcę następujących danych osobowych:
i)    imienia i nazwiska;
ii)    wieku;
iii)    adresu e-mail;
iv)    nr telefonu kontaktowego;
d)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wykonawcę, jako administratora w rozumieniu RODO, danych osobowych Uczestnika, w tym jego wizerunku, z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celu realizacji Konkursu, w tym wykonania fotorelacji z Finału Konkursu, a także do celów promocji i reklamy Centrum Handlowego, w szczególności w mediach społecznościowych (na Facebooku i Instagramie);
e)    wyrażeniu przez Uczestnika Konkursu akceptacji postanowień Regulaminu.
14.    Konkurs rozpoczyna się w momencie, gdy Wykonawca, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Instagramie („Udostępnij post…”), opublikuje na Instagramie, zaproszenie do wykonania Odpowiedzi Konkursowej. Wykonawca publikuje, odpowiednio, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku ("Napisz post") zaproszenie do wykonania Odpowiedzi Konkursowej.
15.    Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w jeden ze sposobów określonych w ust. 13 lit. b) jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) odpowiednie majątkowe prawa autorskie, prawa zależne i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, praw własności przemysłowej, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 jt. ze zm.), że jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Wykonawcę, Właściciela Centrum na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 16.
16.    Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 lit. b) jest równoznaczne z udzieleniem Właścicielowi Centrum niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na czas nieokreślony z 5 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych – na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na:
a)    zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
b)    użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii,
c)    rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, w tym na Facebooku oraz Instagramie, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
d)    publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie,
e)    używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych,
f)    publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,
g)    wprowadzanie do pamięci komputera,
h)    dokonywanie opracowań na potrzeby wszelkiego rodzaju działań informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego;
Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Właściciela Centrum pozyskanych przez niego praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacji i przekształceń).
Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą również, odpowiednio, udzielenia Właścicielowi Centrum przez Uczestnika licencji niewyłącznej, w zakresie niniejszym ustępem określonym, na rozporządzanie prawami pokrewnymi do tej Odpowiedzi Konkursowej lub jej części, która byłaby lub zawierałaby utrwalone artystyczne wykonanie, wideogram lub fonogram.
Postanowienia art. 921 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Właściciela Centrum z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.
17.    Uczestnik może wycofać z Konkursu swoją Odpowiedź Konkursową – z wyjątkiem Odpowiedzi Konkursowej, za którą odebrał nagrodę. Wycofania Odpowiedzi Konkursowej z Konkursu dokonuje się – po otrzymaniu od Uczestnika odpowiedniego żądania zgłoszonego w sposób właściwy dla składania reklamacji (ust. 43).
18.    Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z Konkursu Odpowiedzi Konkursowej:
a)    w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalności;
b)    w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, iż została ona uznana za zawierającą rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Właściciela Centrum lub innych podmiotów z nim związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
c)    z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
19.    Wykonawca w sytuacjach, o których mowa w ust. 18 powyżej, niezwłocznie prześle Uczestnikowi – przy użyciu odpowiednich funkcjonalności udostępnianych na Instagramie – powiadomienie o zamiarze usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej.

NAGRODY I LAUREACI
20.    Przyrzekającym nagrody w Konkursie oraz dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 22, jest Wykonawca. Nagrodę uzyskają autorzy najlepszych Odpowiedzi Konkursowych.
21.    Nagrodami w Konkursie jest jeden znak legitymacyjny na okaziciela w postaci przedpłaconej karty elektronicznej uprawniającej do przeprowadzania transakcji kupna do wysokości swojej wartości nominalnej wyłącznie w lokalach handlowych w Centrum Handlowym o wartości nominalnej 300 PLN (trzystu złotych) oraz metamorfoza w dniu 20 grudnia 2019 roku ze stylistką Karoliną Wiśniewską w Centrum Handlowym (dalej: „Nagroda Główna”) oraz pięć znaków legitymacyjnych na okaziciela w postaci przedpłaconej karty elektronicznej uprawniającej do przeprowadzania transakcji kupna do wysokości swojej wartości nominalnej wyłącznie w lokalach handlowych w Centrum Handlowym o wartości nominalnej 100 PLN (stu złotych) (dalej: „Nagroda II Stopnia”). Nagrody Główna i Nagrody Dodatkowe są dalej zwane pojedynczo "Nagrodą" a łącznie "Nagrodami".
22.    Do Nagrody dolicza się dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości brutto Nagrody. Przed wydaniem Nagrody Wykonawca potrąci na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361 ze zm.), kwotę odpowiadającą wartości dodatkowej nagrody pieniężnej.
23.    Prawo do odbioru Nagrody Głównej i tym samym prawo do wzięcia udziału w Finale Konkursu oraz otrzymania karty podarunkowej o wartości 300 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, o której mowa w ust. 22, przyznaje się jednemu Uczestnikowi spośród wszystkich, którzy opublikowali Odpowiedź Konkursową zgodnie z Regulaminem. Prawo do odbioru Nagrody II Stopnia przyznaje się pięciu Uczestnikom spośród wszystkich, którzy opublikowali Odpowiedź Konkursową zgodnie z Regulaminem ("Laureci"). Ocena, czy i która Odpowiedź Konkursowa zasługuje na Nagrodę, należy do Wykonawcy.
24.    O wynikach oceny, o której mowa w ust. 23 i tym samym o możliwości wzięcia udziału w Finale Konkursu, Wykonawca poinformuje publikując na Stronach komentarz do zaproszenia, o którym mowa w ust. 14 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz”/„Skomentuj” lub dodając komentarz pod nagrodzoną Odpowiedzią Konkursową, nie później niż do dnia 17 grudnia 2019 r.
25.    W terminie 24 godzin od chwili opublikowania na Stronie informacji, o której mowa w ust. 24 powyżej, Laureat winien odpowiednio w sposób, o którym mowa w ust. 43 skontaktować się z Wykonawcą i przesłać następujące dane potrzebne do odbioru nagrody:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres e-mail,
c)    telefon kontaktowy,
oraz potwierdzić na piśmie oświadczenia, o których mowa 13 lit. d) i e).
26.    Nagroda i dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 22, nie podlegają wymianie na nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną. Prawa do odbioru Nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
27.    Warunkiem odebrania Nagrody Głównej jest osobiste stawienie się w Centrum Handlowym w dniu 20 grudnia 2019 r. podczas Finału Konkursu.
28.    Przed wydaniem Nagrody Laureat winien okazać dokument, o którym mowa w ust. 10 lit. d) – celem zweryfikowania, czy osoba zgłaszająca się do odbioru Nagrody jest do tego uprawniona.
29.    Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru.
30.    Laureat traci prawo do obioru Nagrody w przypadku:
a)    nieprzesłania informacji, o których mowa w ust. 25 w terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku;
b)    w przypadku niestawiennictwa w celu odbioru Nagrody Głównej w terminie i miejscu określonym w ust. 27.
31.    W przypadku utraty przez Laureata prawa do odbioru Nagrody na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 30, Wykonawca może przyznać prawo do odbioru Nagrody innemu Uczestnikowi, którego wybór nastąpi zgodnie zasadami określonymi w ust. 23.

DANE OSOBOWE
32.    Administratorami danych osobowych Uczestnika są Wykonawca, tj. Elżbieta Dmowska-Mędrzycka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181 oraz Facebook Ireland Limited.
33.    Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane także przez Właściciela Centrum jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO. Administratorzy korzystają również z usługodawców będących osobami trzecimi, którzy pomagają im świadczyć usługi i przetwarzają dane osobowe w ich imieniu. Tacy usługodawcy będący osobami trzecimi będą stale objęci zobowiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności zgodnymi z obowiązującym prawem. Należy zwrócić uwagę, że niektórzy usługodawcy będący osobami trzecimi mają siedzibę poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i tym samym będą mieli dostęp i będą przetwarzać dane Uczestnika tamże. W przypadku takiego przekazania poza EOG administratorzy zawierają wzorcowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych podczas dostępu i przetwarzania danych albo użyją /usługodawca będący osobą trzecią użyje innych autoryzowanych metod przetwarzania danych osobowych poza EOG, jak na przykład Wiążących Reguł Korporacyjnych lub Porozumienie EU-US Privacy Shield. Informacje na temat wzorcowych klauzul są dostępne pod adresem elektronicznym https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl. Informacje na temat Porozumienia EU-US Privacy Shield są dostępne pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl.
34.    Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez administratorów zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
35.    Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celach:
a)    przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z Regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na fundatorze polegającego na obowiązku dotrzymania publicznego przyrzeczenia nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);;
b)    realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c)    ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Wykonawcę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Wykonawcę.
36.    Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, zaś Laureata – przez okres niezbędny z uwagi na udzielaną licencję do wykorzystywania Odpowiedzi Konkursowej. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Wykonawcę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
37.    Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego oraz Odpowiedzi Konkursowej będą dostępne na Fanpage’u także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu – przez czas świadczenia tej usługi przez Wykonawcę.
38.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
39.    W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może zażądać również od administratorów:
- udzielenia dostępu do danych osobowych, co umożliwi Uczestnikowi uzyskanie, w szczególności, informacji na temat tego, czy jego dane osobowe są przetwarzane, do jakich celów, jaki jest zakres przetwarzanych danych oraz kto uzyskał dostęp do danych osobowych Uczestnika, o ile będzie to miało znaczenie; Uczestnik może również otrzymać kopię swoich danych osobowych stanowiących przedmiot przetwarzania;
- sprostowania danych osobowych, w szczególności skorygowania nieprawidłowych albo niedokładnych danych osobowych albo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych, np. w przypadku, gdy cel przetwarzania nie będzie już miał zastosowania albo jeżeli dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika;
- przeniesienia danych osobowych Uczestnika w formacie ustrukturyzowanym nadającym się do odczytu maszynowego, innemu administratorowi danych; oraz
- zapewnienia, że Uczestnik nie został poddany zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (obecnie nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji).
40.    W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 39, żądania powinny uwzględniać charakter przetwarzanych danych i sposób przetwarzania danych.
41.    Uczestnik może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Dane do kontaktu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

REKLAMACJE
42.    Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
43.    Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów:
a)    drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej biuro@mediadem.pl;
b)    w wiadomości prywatnej wysłanej na Profilu Centrum Handlowego na Instagramie;
c)    pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy.
44.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
45.    Wykonawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wpływu.
46.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.